Vincentiusvereniging Beek

In 1833 heeft de Franse rechtenstudent Fréderic Ozanam in Parijs met een aantal medestudenten in navolging van St.-Vincentius à Paulo de eerste Vincentiusvereniging opgericht om de armoede in grote steden en op het platteland aan te pakken. Uit deze groep is de huidige wereldwijde organisatie gegroeid, waarvan de Vincentiusvereniging Beek een onderdeel is en al sinds 1867 actief in Beek, dus in 2017 150 jaar!

In het verre verleden hebben enkele vooraanstaande personen zich in Beek verenigd en ingezet voor de zorgen van armen. Hieruit is de Vincentiusvereniging Beek ontstaan; een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die is aangesloten bij de Vincentiusvereniging Nederland en daardoor is verbonden met de Internationale Vincentiusvereniging, gevestigd te Parijs.
De vereniging is geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich, geïnspireerd door het gedachtegoed van Vincentius à Paulo, om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.
Juist in die situaties waarin acute financiële, materiële of geestelijke nood bestaat waarop overheid en maatschappelijke organisaties geen antwoord hebben, wil de Vincentiusvereniging de helpende hand reiken aan kwetsbaren in onze samenleving.
Toen de overheid in de jaren ‘70 van de vorige eeuw een socialere koers begon te varen, raakten de werkzaamheden van de Vincentiusvereniging op veel plaatsen op de achtergrond. Zo ook in ons eigen Beek. Ze werd echter nooit opgeheven.
In januari 2007 is in onze gemeente, op initiatief van de parochie, gelukkig een doorstart gemaakt, aangezien er helaas heel wat mensen, bijna onzichtbaar in hun omgeving, in armoede verkeerden.

Nu de overheid weer meer terugtreedt en verantwoordelijkheden meer en meer bij de burger zelf worden gelegd, dreigen steeds meer mensen tussen wal en schip te geraken. Niet iedereen is in staat om eigen boontjes te doppen, niet iedereen is zelfredzaam. In deze omgeving – de stille armoede – ziet de Vincentiusvereniging Beek haar opdracht en taak om mensen nabij te zijn.

In 2017 bestaat deze Beekse vereniging inmiddels 150 jaar en 10 jaar na de doorstart in 2007 is haar hulp nog steeds dringend gewenst.
Misschien vraagt u zich nu af waar de hulpvragen vandaan komen. Wie meldt zich voor hulp? Dit is vaak een groot probleem, omdat niemand graag hiervoor uitkomt. Gelukkig zijn er mensen die signalen geven aan de Vincentiusvereniging. Hulpaanvragen komen voornamelijk binnen via de pastores van diverse parochies, maatschappelijke organisaties zoals PiW, Sociale Zaken van de gemeente, Stichting MEE, maatschappelijk werk Zuyderland, en via de telefonische hulplijn 06-11103092.
Ondanks deze netwerken zijn er nog altijd heel wat mensen die niet meer van het bestaan van de Vincentiusvereniging weten en denken dat dit nog iets van vroeger is. Daarom vinden wij het belangrijk om deze 150-jarige vereniging hier nog eens extra in de kijker te zetten.

De Vincentiusvereniging levert ‘hulp op maat’, waarbij er van wordt uitgegaan dat de problematiek geen maat heeft!
Gedurende het hele jaar worden voedselpakketten verstrekt aan gezinnen die het moeilijk hebben, o.a. vanwege het feit dat zij in de schuldsanering zitten. Daar waar direct financiële hulp noodzakelijk is en voorliggende voorzieningen ontbreken, zijn zelfs renteloze leningen met een mild aflossingsklimaat mogelijk. Eveneens is administratieve hulp bij het invullen van belastingzaken en andere correspondentie met overheidsinstanties mogelijk.
Andere activiteiten, zoals hulp bij verhuizing, vervoer zorgvragers naar elders, opruimen kelder/garage, of afvoer tuinafval worden eveneens door vrijwilligers gedaan, indien dringend nodig en er geen andere oplossingen voorhanden zijn.
Dit betekent natuurlijk niet dat er ongelimiteerd ten alle tijden hulp geboden kan worden. Er zijn ook hier grenzen, maar het is vrijwel altijd mogelijk om tot de juiste oplossing te komen. Er wordt niet geoordeeld en ook niet veroordeeld, maar gewoon geholpen waar dat kan!

De Vincentiusvereniging Beek beschikt (nog) niet over een eigen opslagruimte voor hun aangeboden kleding, witgoed en meubilair. Daarom werken zij nauw samen met hun zustervereniging in Geleen, die wel over opslag en verkoopruimte beschikt en waar de hulpvragers uit Beek tegen geringe eigen bijdrage, of zelfs gratis, gebruik van kunnen maken.

De Vincentiusvereniging prijst zich gelukkig, dat ook kinderen van een basisschool in Beek weer kerstpakketten gaan samenstellen, die de vereniging dan aan de hulpvragers kan aanbieden. Dit soort acties zijn al eerder geweest met hulp van deze school, maar ook door Scouting en andere organisaties. Het is prachtig te ervaren dat de mensen, en zeker ook de jeugd, bereid zijn iets extra’s te doen voor de minderbedeelden in onze samenleving.

Voorts is de Vincentiusvereniging actief betrokken, samen met de parochies, bij de voedselinzameling rond Pasen t.b.v. de Voedselbank Zuid Limburg.
Regelmatig heeft het bestuur overleg met andere maatschappelijke organisaties zoals hierboven genoemd, en vooral met afd. Werk en Inkomen van de gemeente, om de belangen van onze hulpvragers te kunnen behartigen.

De Vincentiusvereniging Beek heeft een 10-tal vrijwilligers, die allen over specifieke deskundigheden beschikken, die geheel belangeloos ingezet kunnen worden om zorgvragers te helpen en te begeleiden. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten en activiteiten. Deze belangeloze inzet van onze vrijwilligers is onmisbaar.
Het bestuur bestaat uit de heren Giel Coumans, voorzitter, Constant Henssen, secretaris en Louis Lemmens, penningmeester. Het correspondentieadres van de vereniging is: Keulsteeg 39, 6191HR Beek.

Sponsoring: Gelukkig zijn er nog steeds mensen en organisaties, die ons deze hulpverlening mogelijk maken door hun financiële ondersteuning. Zij helpen ons te helpen! Daarvoor is heel veel dank verschuldigd.
Voorts mag niet onvermeld blijven dat de Vincentiusvereniging Beek beschikt over de ANBI status, dus als Algemeen Nut Beogende Instelling is aangemerkt, waardoor giften aan haar onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.
Voor de goede orde vermelden wij hier ook hun bankrekeningnummer:NL44RABO0104904763

Hulp nodig? Bel de hulplijn 06-11103092 (op werkdagen van 9.00-18.00 uur) of mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de website van de landelijke vereniging: www.vincentiusvereniging.nl