Kerkbijdrage

Wat is kerkbijdrage?
De kerkbijdrage is zeker niet een verzekering tegen de kosten van begrafenismissen of trouwmissen, zoals sommige mensen denken! Wel wordt bij mensen die voldoende meedoen met dit systeem geen rouw- of trouwgelden in rekening gebracht. Maar dat is niet het hoofddoel van de kerkbijdrage.
De kerkbijdrage is voor de meeste parochies de belangrijkste bron van inkomsten, die bestaat uit vrijwillige giften (bijdragen) van de gelovigen. In ons land krijgen parochies – tenzij voor een deel van het onderhoud van een monumentaal kerkgebouw – geen subsidies van staatswege. Parochies moeten zelf hun gebouwen en hun bedienaren onderhouden. Priesters worden niet, zoals in sommige buurlanden, door de staat of door het bisdom betaald. Integendeel. Het zijn de plaatselijke kerkbesturen die voor het beheer van de gebouwen en het onderhoud van de priester moeten zorgen. Priesters van ons bisdom verdienen netto ca. € 1250,- per maand en wonen in een huis van de parochie.
Kortom: de kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten van een parochie om het kerkelijk gebeuren in de parochie in stand te houden.

De financiële opdracht van een kerkbestuur
Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken in de parochie. Zij bepalen het financieel beleid en moeten jaarlijks via de jaarrekening verantwoording afleggen aan het bisdom. Het kerkbestuur wordt geconfronteerd met inkomsten en uitgaven.
Voor de inkomsten zijn we vooral aangewezen op giften, waarvan de kerkbijdrage het leeuwendeel vormt! Naast de kerkbijdrage zijn er inkomsten uit collectes, misstipendia, andere giften en soms zijn er huur- en pachtgelden.
Tot de uitgaven behoren een aantal vaste lasten: bijdragen aan het bisdom en dekenaat, onderhoudskosten van de gebouwen, energiekosten, salarissen en vergoedingen, poetsmiddelen, liturgische en catechetische benodigdheden, administratiekosten, verzekeringen, enz.. Daarnaast zijn er met enige regelmaat eenmalige hoge uitgaven bij gelegenheid van restauraties.
U begrijpt dat de kerken allen maar kunnen overleven dank zij vele vrijwilligers, die onbezoldigd hun handen uit de mouwen steken.
Dat uw kerkbijdrage, ook al lijkt deze klein, zeer welkom is, zal nu wel duidelijk zijn. Het spreekwoord zegt: “Vele kleintjes maken één grote”. En wie vindt het vroeg of laat niet vanzelfsprekend dat er een kerkgebouw is, waar iemand terecht kan om God te aanbidden, om zijn kinderen te laten dopen, om te huwen, om zijn doden te begraven of om in goede en kwade dagen zijn leven aan God te komen toevertrouwen.
Juist met het oog op de toekomst is het voor de overlevingskansen van een parochie hard nodig een gezond financieel beleid te kunnen voeren. Met de afname van de kerkelijkheid en de vermindering van het aantal kerkelijke bedienaren is het nodig een solide basis te creëren voor de komende generaties christenen. Via de kerkbijdrage kunnen we de parochie in stand houden en haar toekomst verzekeren. Doet u a.u.b. ook mee?

Hoe kan ik meedoen met de kerkbijdrage?
U kunt uw kerkbijdrage overmaken naar bankrekeningnummer: NL95INGB0655316051 ten name van het kerkbestuur van de St.-Martinusparochie te Beek, met vermelding van “Kerkbijdrage”. Wij maken geen gebruik van automatische incasso’s, u kunt natuurlijk wel zelf via internetbankieren automatisch een periodieke bijdrage overmaken.

Wat is het richtbedrag?
De minimum kerkbijdrage is door ons bisdom vastgesteld op € 100,- per jaar.
Dat is € 25 ,- per kwartaal of € 8,50 per maand. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1 % van het netto inkomen van een economische eenheid. Maar we zijn blij met elke bijdrage.

Is uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar?
Ja, mits het totaal van uw giften (kerkbijdrage en giften voor andere ANBI- erkende doelen) hoger is dan 1% van uw ‘gezamenlijke’ inkomen en meer dan € 60,- bedraagt. Voor de meesten is het bedrag van giften niet hoger dan 1%, in dat geval kunt u overwegen een perodieke gift aan de kerk te schenken die volledig fiscaal aftrekbaar is indien u deze in een overeenkomst vastlegt. In die overeenkomst wordt bepaald dat u gedurende (minimaal) 5 jaar tenminste 1x per jaar een vast bedrag aan de kerk schenkt. Bij tussentijds overlijden eindigt deze verplichting uiteraard. Het belastingvoordeel mag u uiteraard ook extra aan de kerk schenken. Voor meer informatie en het formulier zie www.belastingdienst.nl/giften/

De Actie Kerkbalans
Landelijk wordt er jaarlijks in januari door de verschillende christelijke kerken een “Actie Kerkbalans” gevoerd, waarbij via de media onze aandacht gevraagd wordt voor die substantiële bron van inkomsten die de kerkbijdrage vormt.
We hopen dat de Kerk ook een plaatsje in uw hart mag hebben, en dat u dat toont door een regelmatige gave. Zo kunt u uw katholiek zijn tot uiting brengen en uw medeverantwoordelijkheid tonen voor de Kerk van morgen. De kerkbijdrage is niet allereerst een verzekering tegen uitvaartkosten, maar een substantiële bijdrage van gelovigen aan de kosten die hun parochie heeft inzake onderhoud gebouwen, salarissen, pastorale doelen. etc.