Misstipendia

Tarieven vanuit het bisdom in 2018:
Een door de weekse mis: € 12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag: € 27,50
Aparte jubileumdiensten: € 275,-
Huwelijksmis: € 440,-*
Uitvaartdienst: € 440,-*
Bijdrage voor kerkkoor en organist voor de uitvaartdienst: € 100,00
Bijdrage voor avondwake: € 38,-
Bijdrage voor avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 440,-
Bijdrage voor de begeleiding naar het crematorium of een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst: € 60,-
Bijdrage voor de begeleiding door een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst: € 400,-*
Zeswekendienst: €27,50
Doopsel: vrijwillige bijdrage
Gestichte H. Missen:
Een door de weekse mis: 5 jaar €62,50, 10 jaar € 125,- of 20 jaar  € 250,-
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag: 5 jaar €137,50, 10 jaar € 275,- of 20 jaar  € 550,-

* = De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium wordt niet gevraagd aan parochianen die in vier jaren voorafgaand aan de dag van de bedoelde kerkdienst cq crematorium aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald (voor 2014-2017 €110,- per jaar). Bij een lagere kerkbijdrage worden de tarieven naar verhouding aangepast

Misstipendia kunt U overmaken op bankrekeningnummer NL 45 RABO 0104900865 ten name van kerkbestuur St.-Martinusparochie te Beek, onder vermelding van misstipendium of U doet het geld in een envelope in de brievenbus van de pastorie onder vermelding van “misstipendium” en Uw naam.